Evaluering av Praktisk Linux

Praktisk Linux er et fag som kjøres på nett med eksterne studentene. Filmene som ble brukt var av tre kategorier: 1) Filmer som introduserte fag og tema (motivasjonsfilmer), 2) Filmer som beskriver et gitt tema (instruksjonsfilmer) og 3) Filmer som beskriver et gitt tema, men med den ekstrafunksjonen at studentene skal bruke filmene til å vurdere sin egne løsninger på oppgaver.

Generell evaluering

Antall svar i undersøkelsen var 7 som utgjør 50% av studenttallet i faget. På spørsmål om de synes den tekniske kvaliteten av filmene står i veien for hensikten/budskapet svare 71% i liten grad. Ingen sier at de teknisk kvalitet står i veien.

På spørsmål om filmene har gitt økt læringsutbytte svarer 57% lite mens 28% sier mye. De siset 14% er nøytral.

På spørsmål om filmene har bidratt til interessante læringsaktiviteter, om du har blitt mer motivert for læringen og om filmene faktisk fungerte i de aktuelle læringsaktivitetene sprer svarene seg over hele skalaen fra i "liten grad" til i "stor grad". Det er altså ikke noe entydig svar å få på disse spørsmålene.

Andre spørsmål med samme resultat, dvs spredning over hele svarskalaen var disse:

En forklaring på denne spredningen i svarene kan være det at studentene i nettfagene ofte har gode kunnskaper i faget fra før og ofte er ute etter å sanke studiepoeng. Dermed er de heller ikke så engasjert i det faglige innholdet og i læringsaktivitetene siden de allerede kan stoffet fra før. Spørreundersøkelsen greier ikke å skille ut disse studentene.

Det kom også noen tekstlige tilbakemeldinger:

Selvretting av øvinger

Opplegget med selvretting av øvinger var som følger: Studentene fikk en øving med et antall oppgaver. Vanligvis er opplegget at studentene utfører oppgavene og sender disse inn til retting og godkjenning. Lærer må da se over innleveringene, kommenterer på feil, uklarheter etc. En formidabel jobb dersom studenttallet er stort.

Opplegget med bruk av video er som følger: I stedet for å rette øvinger på tradisjonelt vis lager lærer en video til hver oppgave. Denne videoen fungerer som løsningsforslag til oppgaven der lærer demonstrerer og forklarer det som oppgaven omhandler. Studentene leverer sine tekstlige svar på vanlig måte, men i stedet for at lærer retter oppgavene må studentene selv gjøre dette med basis i de utlaget videoene. Med dette opplegget oppnår vi flere ting: a) studentene må i ytterligere grad sette seg inn i lærestoffet, dvs løsningsforslagene (noe som i tradisjonelt opplegg kun skjer i liten grad) og b) lærer slipper å gjøre den tidkrevende rettingen, c) i tillegg har vi et opplegg som skalerer godt i forhold til antall studenter.

Så til evalueringen av dette opplegget. Det kom 10 svar som tilsvarer en svarprosent på cirka 70. På spørsmål om det gikk greit å rette sine egne besvarelser på denne måten svarer 60% ja og 40% er nøytrale.

I denne undersøkelsen som i den forrige ser vi også at på enkelte spørsmål sprer svarene seg over hele skalaen fra ja til nei. Disse spørsmålene er:

Det kom også noen tekstlige tilbakemeldinger:

Ny undersøkelse neste semester

Faget kjørte også neste semester med ny gruppe studenter. Åtte studenter svart da på de samme spørsmålene. Disse studentene var gjennomgående mer positive på alle spørsmålene og var gjennomsnittlig en gradering mer positiv enn den forrige gruppen (alle spørsmålene kunne besvares med en gradering fra 1-5).