Rettigheter ved studentproduserte videoer

Studentproduserte videoer - Kan læreren bruk dem i undervisningen?


Av: Bent Kure, UiO
(denne teksten er også publisert på snarfilm-bloggen og bloggen til Bent Kure)
Det blir stadig mer vanlig at studenter som en del av sin utdanning lager video. Det er flere lover og avtaler som regulerer bruksretten til studentproduserte videoer, og det er ikke enkelt å gi helt klare og eksakte svar på alle tilfeller som en lærer kan komme opp i eller som kan oppstå. I det følgende har vi kort prøvd å komme med noen tommelfingerregler som sier noe om dette. Dersom du som lærer holder deg til disse reglene, bør du være på den sikre siden.

1.    Hvem eier en video som er laget av studenter?
Den som lager et åndsverk (f.eks. en video) har opphavsretten til videoen, dvs eiendomsrett og bruksrett, med mindre noe annet er avtalt. Lov om opphavsrett: «§ 1. Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket». På delrett.no står det videre: «Den som lager verket har opphavsretten til verket. Opphavsretten omfatter blant annet retten til å offentliggjøre og publisere verket og fremstille flere eksemplar av verket. Opphavsretten gjelder uansett alder. Mindreårige får følgelig opphavsretten til de verkene de lager.»
Tommelfingerregel: Studentene har opphavsretten til egne videoer

2.    Hvem kan bruke en video som er laget av studenter?
Det er studenten(e) som har laget videoen, som bestemmer hvem og hvordan den kan brukes. Dersom læreren ønsker at videoen skal vises som en del av undervisningen, må studenten ha gitt sitt samtykke til dette.  Det er studenten(e) som også bestemmer i hvilken grad, når og hvor den kan vises. Studentene må gi sitt samtykke frivillig.
Tommelfingerregel: Skolen eller læreren må ha tillatelse fra studenten til å bruke videoen som en del av undervisningen


3.    Må avtalen være skriftlig?
 Avtale om bruk kan gjøres på forhånd eller etter at videoen er laget. Det kan avtales skriftlig eller muntlig, da en muntlig avtale er like bindende som en skriftlig. Skriftlige avtaler har den fordel at de kan dokumenteres, og blir derfor mindre gjenstand for diskusjon eller uenighet om hva som er avtalt. En bekreftelse på e-post vil som regel være tilstrekkelig.
Tommelfingerregel: Avtalen bør være skriftlig

4.    Kan skolen ha en generell klausul om bruksrett til studentproduserte videoer?
En avtale kan også inngås som en del av større avtale, f.eks. som en del av en avtale om studieplass for en student. En avtale om studieplass kan f.eks. inneholde en passus om at eventuelle videoer som studenten lager som en del av studiet, er skolens eiendom eller at skolen har rett til å bruke dem som en del av undervisningen. Det er flere forhold som taler for at en slik avtale ikke vil være gyldig. For å være på den sikre siden, bør skolen derfor ikke basere seg på en generell avtale om at skolen kan bruke studentproduserte videoer.
Tommelfingerregel: Skolen bør ikke ha generelle avtaler om at de overtar bruksretten

5.    Kan skolen på noen måte kreve at de kan bruke en studentvideo? 
Dersom det inngås en avtale om bruk av en video så må den være inngått helt frivillig og uten noe for press eller krav fra skolens side. Datatilsynet har i brev til Høgskolen i Vestfold den 19. april 2012 lagt til grunn at i utgangspunktet må "publisering av arbeider på Internett [...] være frivillig og basert på informert samtykke". Datatilsynet skriver også i samme brev at "[...] Datatilsynet er av den oppfatning at det å pålegge en student å publisere sine arbeider og presentasjoner for en større krets av personer er et inngrep i vedkommendes selvbestemmelse. Publisering av egne arbeider bør derfor være frivillig. De skriver også at samtykket må være utrykkelig, det vil si studenten må gjøre en faktisk handling for å samtykke.
Tommelfingerregel: Avtalen må være helt frivillig og skriftlig

Lenker: 
Norgesuniversitetet - DelRett har en egen tjeneste om opphavsrett. Her finnes mye spesifikk informasjon om opphavsrett m.m. knyttet til undervisning og du kan stille spørsmål til advokaten. www.delrett.no
/Mest aktuelle er kanskje disse to
Se også: http://delrett.no/sporsmal/hvem-har-rettighetene-til-studenters-og-elevers-digitale-verk
Se også: http://delrett.no/sporsmal/fraskrive-seg-rettigheter-til-eget-arbeid