Evaluering Diskret matematikk

Dette er et tradisjonelt campusfag, der vi brukte video delvis som en del av øvingene, delvis i forelesningene, og delvis som støtte til oppgaveløsning. En av forelesningene ble erstattet av video i sin helhet (for å være helt ærlig mest av praktiske årsaker, men det viste seg at dette virkelig slo an - les mer lenger ned).

På slutten av semesteret svarte ca. halvparten av studentene på en spørreundersøkelse, som diskusjonen under tar utgangspunkt i.

Resultatene fra spørreundersøkelsen

Først - selv om bare halvparten av klassen svarte på undersøkelsen, viste det seg at alle som svarte hadde sett minst en video, og så mange som 43% hadde faktisk sett alle sammen. Den tekniske kvaliteten ble regnet som god av 86% (middels av resten, ingen syntes den var dårlig). 95% syntes at lengden var grei, resten at de var litt for lange. Og, 91% opplevde at videoene ga dem økt læringsutbytte! Det må vi kunne si at var et veldig hyggelig resultat. Vi spurte dem også om de følte at de ble mer motivert for læring i faget, og det kunne 57% av studentene bekrefte at de ble. 14% svarte at det ble de ikke, og resten var ikke sikre.

Ut fra dette tror jeg vi kan konkludere med at dette var en suksess. De aller fleste studentene ser ut til å oppleve videosnutter som en hensiktsmessig måte å tilegne seg lærestoffet på. Dette samsvarer også godt med direkte tilbakemeldinger jeg har fått fra studenter, der de sier at de setter stor pris på den store fleksibiliteten som ligger i å bruke video.

Nå er det slik at studentene våre studerer for å bli dataingeniører, så det er nok sannsynlig at de er godt over gjennomsnittlig vant til å bruke IKT, og er mer fleksible i valg og bruk av læremidler enn enkelte andre studentgrupper. Flere av dem har fortalt at de aktivt oppsøker også andre kilder til videoforelesninger som de finner på nett. Det er et poeng at det ikke er sikkert at andre studentgrupper hadde respondert like positivt.

Åpne spørsmål

Vi stilte dem også flere åpne spørsmål, blant annet hva de tror om å selv lage videoer i forbindelse med et matematikkfag. Dette var de fleste skeptiske til, og ut fra svarene virker det som om prestasjonsangsten dukket opp hos mange. Noen veldig få syntes det hørtes spennende ut. En kritikk mot dette spørsmålet er at det kanskje var litt uklart hvilke typer videoer spørsmålet handlet om, så mange av dem svarte kanskje ut fra en forestilling om at de skulle lage framstillinger av lærestoff, løse oppgaver eller lignende på video, og svarte ut fra dette. Men det finnes jo mye man kan gjøre i en mattetime som kan være fint å dokumentere på video (som f.eks. eksperimenter), så kanskje svarene hadde vært annerledes om spørsmålet hadde vært stilt litt annerledes.

Jeg spurte dem også om noen av videoene utmerket seg som spesielt nyttige, og her er noen av svarene:

Det ser ut som om de stort sett er fornøyd med videoene generelt, men det er interessant å merke seg at flere av svarene (dette er en tendens i alle svarene på dette spørsmålet, ikke bare de jeg har valgt ut over) framhever videoene jeg laget som erstatning for forelesning. Dette var altså uken jeg måtte reise bort, og laget videoer som presenterte ukens pensum (grafteori) i ganske komplett form. En interessant observasjon i disse flipped classroom-tider!

Til slutt stilte jeg dem et meget åpent spørsmål, nemlig "Har du andre kommentarer til bruk av filmer i dette faget?". Der fikk jeg mange svar, og her er noen:

Med andre ord viser det seg at mye av det vi håpet skulle være tilfellet slo til. Video fungerer både som et supplement til og en erstatning for forelesninger, og mange synes det er en fin måte å komme i gang på.

Noen tanker til slutt

Alt i alt har jeg lært mye denne høsten, og fått testet ut forskjellige produksjonsmåter for video. Det har vært veldig fint å få slike tilbakemeldinger som vi har fått over, og for meg betyr dette at video er noe jeg ikke bare bør men må fortsette med i framtiden. Videoer som gir læring kan være så mangt, og trenger ikke å være 45 min med opptak av tradisjonell forelesning for at studentene skal kunne lære noe. Videoformatet gir stor fleksibilitet både for meg og studentene, og jeg liker at det oppmuntrer meg til å tenke annerledes og gi andre framstillinger av lærestoffet enn det forelesninger og bøker gjør.