Kreativ leik med IKT i barnehagen 2.semester

Dette EVU-studiet er samlingsbasert med nettstøtte. I løpet av 2. semester gjennomføres 2 samlinger.

Forberedelsesfasen - Motivasjon
En introduksjon til 3. samling. Delvis motivasjon, delvis praktisk informasjon i forkant av samlingen.


Introduksjon av foreleserne. Gjør at studentene blir litt kjente med oss før vi treffes

Underveisoppfølging

Julehilsen til studentene, desember 2011.

Læringsaktiviteter - Demonstrasjon ("how to"-videoes)


En demo på hvordan løse en spesiell problemstilling med en gitt programvare.

Læringsaktiviteter - Instruksjon


En video hvor jeg har brukt JiNG fra Techsmith til å filme (og instruere) studenter i hvordan bruke Screencast-o-matic (http://screencast-o-matic.com/)

Etterarbeidsfasen - Oppsummering, refleksjon, repetisjon

En video som oppsummerer arbeid fra en samling på temaet Implementering av IKT i barnehagen. Den tar for seg selve presentasjonen som ble gjort på samlingen, oppgaven studentene ble stilt ovenfor og en oppsummering av deres samlede ideer på temaet
Her snakker jeg med utgangspunkt i en på forhånd laget powerpointpresentasjon. Det fungerer bra - og gir rimelig grei bildekvalitet.


Studentene gjennomførte først en flervalgstest på temaet IKT, lovverk og etikk i barnehagen. Deretter hadde vi en liten samtale omkring hovedpunktene på samling 4 i kurset. Til sist laget jeg en oppsummering - hvor jeg viser til de rette svar på testen, samt oppsummerte tekstlige besvarelser fra studentene.
Ganske arbeidsomt, men gir trolig økt læringseffekt. Vanskelig med statistikkvisning i Fronter - som ikke tar med alle de detaljer som ligger i hvert enkelt spørsmål (som detaljeres mer - utover hovedspørsmålet). Dette gjorde det utfordrende å kun bruke dette for å lage en oppsummerende video på temaet. Bildekvaliteten her var vanskelig å få god nok, uten av filmen blir over 1 Gb.

Vurderingsfasen - formativ vurdering

Tilbakemelding på mappekrav. Gir ideer til forbedringer og skryter samtidig for å motivere

Erfaring tilsier at hver enkelt video bør lages umiddelbart etter at man har gjort seg opp en mening med innleveringen. Jeg gjorde først tekstlige oppsummeringer for meg selv for alle. Så gikk det noen dager og jeg skulle lage videoer... - måtte omtrent lese igjennom alt på nytt...

Å gi denne type tilbakemelding på korte tekstdokumenter er nok litt i overkant - kan det føles som. Det går raskere å skrive inn de tilbakemeldinger som er gitt her... - men det ander meg at studentene synes dette er bra... Skal spørre dem etterhvert... :-)

Flere eksempler